Thanh kiếm Nhật Bản: Chokuto

/images/post/2015/05/11/08//sayatukiHP2.jpg

Kiếm Chokutō (直刀): Một thanh kiếm thẳng lưỡi đơn được sản xuất trước thế kỷ thứ 10, và không làm cứng khác biệt hoặc gấp.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *