mua kiem nhat Chokuto o ha noi

Thanh kiếm Nhật Bản: Chokuto

Kiếm Chokutō (直刀): Một thanh kiếm thẳng lưỡi đơn được sản xuất trước thế kỷ thứ 10, và không làm