HoREA

10 điểm nghẽn của thị trường bất động sản

Hiệp hội kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép các trường hợp nhận nhà từ ngày 01/01/2017 trở đi