bán không khí sạch

Không khí cũng có thể bán?

Để mọi người hiểu rõ về nguồn gốc này, họ đã công bố toàn bộ quy trình, từ cách lấy